Kiếm Tiền Ảo Tiền Điện Tử Online MMO4ME Bitcoin Crypto

loading...
Cover image for Cài đặt Plesk trên Linux
Kiến Thức Quản Trị Mạng

Cài đặt Plesk trên Linux

Khắc Nam
Đậu Khắc Nam
・1 phút đọc

Cài đặt cho linux chỉ với 1 lệnh duy nhất

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bình luận (0)