Kiếm Tiền Ảo Tiền Điện Tử Online MMO4ME Bitcoin Crypto

loading...
Cover image for Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu

Cộng Đồng Hosting VPS Việt Nam
Chia sẻ kiến thức quản trị Hosting Vps Máy Chủ Việt Nam
・1 phút đọc

Các tính năng chính :

 • ADDIPTOSERVER
 • SHOWAVAILABLEPROXIES
 • ADDUSER
 • ASSIGNIPTOUSER
 • SHOWSUSERSEXPIREDATE
 • MODIFYUSERSEXPIRYDATE
 • SHOWUSERSPROXYINFO
 • DELETEIPFROMSERVER
 • DELETEUSERPROXY
 • DELETEUSER
 • SHUTDOWNPROXY
 • STARTPROXY
 • EXPORTAVAILABLEPROXY
 • EXPORTUSERSPROXY
 • ADDBLACKLIST
 • SHOWBLACKLIST
 • DELETEBLACKLIST
 • EXIT
 • RANDOMPROXIES
 • CHANGEIP-MULTIPLIER

Cài đặt Squid Proxy Manager

apt-get update
sudo apt install git
git clone https://github.com/khacnam/squid.git
cd squid
chmod 0755 initialize.sh
chmod 0755 proxy.sh
./initialize.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Manager proxy :

./proxy.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bình luận (0)